Územní studie: Posouzení potenciálu a možností území Královéhradeckého kraje pro vybrané druhy obnovitelných zdrojů energií

8. 7. 2024 Autor: Jitka Macková

Územní studie v podrobnosti a měřítku Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje představuje specifický oborový podklad využitelný v procesech územního plánování, a to nejenom na úrovni kraje, ale i na úrovni obcí Královéhradeckého kraje. Dílčím cílem územní studie je stanovení priorit a základních pravidel/zásad pro využívání území pro vybrané druhy OZE, a to jak v zastavěném území, tak i v nezastavěném.

Územní studie zohledňuje potřebu ochrany kulturních, přírodních a civilizačních hodnot a limitů využití území ve vztahu k umisťování vybraných druhů OZE, zároveň identifikuje a vymezuje oblasti vhodné pro rozvoj těchto druhů výroben OZE. Za tímto účelem byl prostřednictvím předmětné územní studie vytvořen komplexní oborový nástroj pro identifikaci a klasifikaci těchto hodnot a limitů využití území, kategorizace území kraje do tzv. zón, kde by bylo využití pro vybrané druhy OZE s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí zcela nevhodné, spíše nevhodné a obecně vhodné, a to o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, včetně stanovení pravidel pro projekty/záměry, které by se v těchto územích potenciálně mohly realizovat.

Materiály ke stažení:

Prezentace

STUDIE OZE

Textová část

příloha 1

příloha 2 - doplňující grafická schémata

Grafická část