Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

18.3.2022

Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání z let 2005 až 2021

Ministerstvo vnitra vykonává kromě jiných úkolů také koordinační úlohu v oblasti správního řízení a správního trestání. K naplňování této úlohy významným způsobem přispívá poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Poradní sbor přijímá v rámci svých zasedání stanoviska k různým složitým problémům, které se týkají výkladu správního řádu a právních předpisů v oblasti přestupkového práva.

Jednotlivá výkladová stanoviska jsou následně publikována v podobě závěrů na internetových stránkách Ministerstva vnitra - dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.

V roce 2017 připravilo Ministerstvo vnitra souborné vydání všech závěrů, které poradní sbor přijal od svého vzniku v roce 2005 až do konce roku 2016. V následujícím období pak došlo k přijetí většího počtu závěrů v obou zmíněných oblastech působnosti poradního sboru. Ministerstvo vnitra proto přistoupilo k vydání nyní předkládané aktualizované publikace, v níž jsou doplněny všechny závěry přijaté od roku 2017 do konce roku 2021. Aktualizovaná verze publikace je přílohou  a bude zveřejněna též na internetových stránkách Ministerstva vnitra - dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.

Publikace je rozdělena do dvou tematických částí. V první části jsou obsaženy závěry z let 2005 až 2021, které se primárně týkají výkladu správního řádu. Ve druhé části jsou obsaženy závěry z let 2017 až 2021, které se primárně týkají výkladu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Kromě úplných textů závěrů obsahuje publikace v závěru rejstřík uspořádaný podle konkrétních ustanovení zákonů, kterých se jednotlivé závěry převážně týkají. Závěry jsou opatřeny poznámkami, které upozorňují na případné pozdější změny interpretovaných norem a jejich vliv na použitelnost závěru.

18.3.2022

Zajímavá soudní rozhodnutí

V příloze naleznete dvě zajímavá rozhodnutí z poslední doby. Jde o nález Ústavního soudu týkající se problematiky výjimek z obecně závazných vyhlášek obcí. Druhým rozhodnutím je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně odpovědnosti obce za případnou újmu způsobenou zásahem do osobnostních práv.

29.11.2021

Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů"), a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Platné znění příslušných zákonů je uvedeno v příloze tohoto sdělení.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"). Současně ukládá obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a některým správním úřadům, aby v tomto informačním systému vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňovaly některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy (posledně jmenovaná povinnost platí rovněž pro příslušné orgány dozoru nad zákonností právních předpisů a Ústavní soud).

Cílem zveřejněných materiálů je poskytnout budoucím uživatelům informačního systému Sbírky právních předpisů základní informace o nové právní úpravě a povinnostech obcí, krajů a příslušných orgánů veřejné moci při vyhlašování právních předpisů či zveřejňování některých dalších zákonem stanovených aktů od 1. ledna 2022.

 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx