JES - jednotné environmentální stanovisko

28. 6. 2024 Autor: Tomáš Nosek

1.Co je JES:

Jednotné environmentální stanovisko (JES) je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

2. Jaké úkony JES nahrazuje:

JES se vydává se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (§ 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění, dále též ZJES).

Aktuální znění zákona č. 148/2023 Sb. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

Jestliže záměr nevyžaduje povolení podle stavebního zákona nebo jiného právního předpisu, JES se nevydává a stavebník je povinen získat povolující akty z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

 • Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 ZOPK)
 • Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (§ 5 odst. 3 ZOPK)
 • Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků (§ 5b odst. 1 ZOPK)
 • Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 ZOPK)
 • Povolování výjimek ze zákazů ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně (§ 10 odst. 2 ZOPK)
 • Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 ZOPK)
 • Souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§ 37 odst. 2 ZOPK)
 • Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 1 ZOPK)
 • Výjimky ze zákazů u památných stromů, a zvláště chráněných druhů (§ 56 odst. 1 ZOPK)
 • Souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací, stezek a pěšin (§ 63 odst. 1 ZOPK)

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

 • Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)
 • Stanovisko k povolení záměru podle stavebního zákona (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

 • Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech)
 • Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech)
 • Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech)

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)

 • Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší)
 • Závazné stanovisko k povolení záměru dálnice a silnice I. třídy v zastavěném území či parkoviště s kapacitou nad 500 míst (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší)

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

 • Souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3 lesního zákona)
 • Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2 lesního zákona)
 • Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16 lesního zákona)

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)

 • Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (§ 9)
 • Souhlas se změnou využití zemědělské půdy(§ 2)
 • Souhlas s realizací záměru agrovoltaické výrobny elektřiny (§ 8a)
 • Souhlas s realizací záměru rybníku s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo opatření potřebných k zajišťování zemědělské výroby (§ 8b)

Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.)

 • Vyjádření k území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry (§ 13 odst. 3 zákona o geologických pracích)

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)

 • Stanovisko ke zřízení veřejného pohřebiště (§ 17 odst. 2 zákona o pohřebnictví)

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)

 • Závazné stanovisko při povolování nového objektu (§ 49 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií)
 • Závazné stanovisko při realizaci nové stavby (mimo jednoduché stavby) v dosahu havarijních projevů stávajícího objektu (§ 49 odst. 4 zákona o prevenci závažných havárií)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)

 • Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) (součástí JES pouze fakultativně, na žádost).

V případě, kdy byla podána žádost alespoň o jeden z výše uvedených správních úkonů, namísto kteréhose vydává JES, přede dnem nabytí účinnosti ZJES (tj. před 01.01.2024), JES se dle ust.§ 19 odst. 3 ZJES nevydává a v řízení o žádosti se postupuje podle dosavadních právních předpisů (tj. předpisů platných k 31.12.2023), tedy vydávají se jednotlivé správní úkony za každou z oblastí ochrany životního prostředí nebo je vydáno JES pro zbývající správní úkony, to však až na základě podání žádosti (§19 odst. 2 ZJES).

Platnost JES je 5 let od jeho vydání a lze ji opakovaně prodlužovat, pokud nedojde ke změně okolností rozhodných pro vydání. Žádost o prodloužení platnosti JES musí být podána před uplynutím jeho platnosti. (§ 7 zákona č. 148/2023 Sb.).

3. Kompetence krajských úřadů k vydání JES:

Kompetence krajských úřadů k vydání JES je založena ust. § 14 ZJES, a to v případech:

 • je-li jeho předmětem záměr podléhající posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně záměrů, u nichž bylo posouzení vlivů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedeno před podáním žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska,
 • vyžaduje-li záměr výjimku ze zákazů u zvláště chráněných rostlin nebo živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • je-li záměrem dotčen zemědělský půdní fond podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu o výměře pozemku větší než 1 ha,
 • jsou-li záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa podle lesního zákona o výměře větší nebo rovné 1 ha,
 • jsou-li záměrem dotčeny hraniční vody podle vodního zákona,
 • je-li součástí záměru stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, nebo
 • je-li součástí záměru nový objekt nebo nová stavba umístěné v dosahu havarijních projevů podle zákona o prevenci závažných havárií.

V ostatních případech, mimo výše uvedené, je k vydání JES příslušné ministerstvo životního prostředí (§ 12 ZJES) nebo, není-li příslušné ministerstvo životního prostředí ani krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 15 ZJES).

Jsou-li záměrem dotčeny hraniční vody podle vodního zákona, vydá krajský úřad jednotné environmentální stanovisko po projednání s ministerstvem a Ministerstvem zemědělství. Jednotné environmentální stanovisko mající vliv na průběh nebo vyznačení státní hranice vydá krajský úřad po projednání s ministerstvem životního prostředí, ministerstvem zemědělství a ministerstvem vnitra. Jednotné environmentální stanovisko, jedná-li se o záměr týkající se přírodních minerálních vod nebo přírodních léčivých zdrojů v blízkosti státních hranic podle lázeňského zákona, vydá krajský úřad po projednání s ministerstvem životního prostředí, ministerstvem zemědělství a ministerstvem zdravotnictví. Po dobu projednávání záměru týkajícího se hraničních vod podle vodního zákona ve zvláštních orgánech zřízených podle mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, lhůty pro vydání jednotného environmentálního stanoviska neběží.

Pokud se záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko nebo jeho část nachází ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě anebo ptačí oblasti, orgán ochrany přírody jej posoudí z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem ve společném řízení a vydá k němu společné rozhodnutí(§ 83 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění), které zahrnuje všechny souhlasy, povolení nebo jiná rozhodnutí, závazná stanoviska anebo vyjádření, které by jinak k posuzovanému záměru měly být vydány. Pokud se záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko nebo jeho část nachází na území národního parku, společné rozhodnutí zahrnuje rovněž souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa nebo vyjádření z hlediska dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více podle lesního zákona.

4. Kontakty:

Ing. Pavel Merunka, Ph.D.:
e-mail: pmerunka@khk.cz
mobil: 601 376 695

RNDr. Tomáš Nosek:
e-mail: tnosek@khk.cz
mobil: 727 949 537

5. Obecné náležitosti žádosti o JES:

Obecné náležitosti zohledňují maximální možný rozsah žádosti dle všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, které JES nahrazuje.

6. Doporučený vzor žádosti o vydání JES: