Projekty Královéhradeckého kraje spolufinancované z programu Interreg V-A ČR - Polsko

18. 1. 2023 Autor: Roman Klíma

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076

Na území polsko-českého pohraničí chybí celostní přeshraniční přístup, řízení, diskuze a oboustranná shoda s průběhem základních dálkových cyklistických tras, stejně jako podmínek pro využití cyklistické infrastruktury. Stále početnější místní, a dokonce i regionální, cyklistické iniciativy mají nekomplexní charakter a vedou ke kumulaci nekoordinovaných činností.

Cílem projektu je vypracování a zahájení procesu implementace koncepce dálkových cyklistických tras se sítí přeshraničních cyklistických propojení, což bude možné díky zahájení široce pojaté přeshraniční spolupráce mezi samosprávami a neziskovými organizacemi v České republice a Polsku. V důsledku realizace projektu se očekává také nárůst zájmu o cyklistiku, zvýšení povědomí o vytváření atraktivních turistických nabídek pro cyklisty a zlepšení spolupráce a soužití místního obyvatelstva.

Projekt bude realizován v letech 2017-2019.

Stránky projektu (na stránkách najdete i newsletter projektu)

Dokumenty vypracované v rámci projektu


Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví"

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti podporovaného území způsobené zájmem navštívit přírodní a kulturní dědictví. To rovněž přispěje ke zvýšení míry zaměstnanosti na podporovaném území v objektech kulturního a přírodního dědictví a v cestovním ruchu, a to díky úplnějším informacím a dostupnosti turistických produktů mezi osobami navštěvujícími česko-polské pohraničí nebo v něm bydlícími, zvýšení kvality poskytovaných služeb v těchto objektech a plnější propagaci se zohledněním historické, multikulturní a přírodní specifiky oblasti a utužení vazeb mezi zástupci sektoru a osobami zabývajícími se propagací a rozvojem cestovního ruchu.

Strategickým cílem projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti propagačních aktivit cestovního ruchu v oblasti česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory sektoru cestovního ruchu, tvorby a propagace turistických produktů, iniciování propojování stávajících turistických tras do přeshraničních tras, integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což všechno povede k prodloužení pobytů turisty v této oblasti a ke zvýšení atraktivity stávajícího kulturního a přírodního bohatství. Cílem je rovněž vytvoření oblasti česko-polského pohraničí jako atraktivní turistické destinace pro turisty z Polska, České republiky a dalších zemí.

Projekt bude realizován v letech 2017–2020.

Stránky projektu


Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745

Rekonstruované úseky Královéhradeckého kraje:

- komunikace II/302 Starostín - Meziměstí - Hejtmánkovice

- komunikace III/3025 Broumov - Božanov - státní hranice

Hlavním cílem projektu je přispět k využití kulturních a přírodních zdrojů příhraniční oblasti Královéhradeckého kraje, v tomto případě Broumovska a Valbřišsko - kladské aglomerace, zvýšením její návštěvnosti a tím podpory zaměstnanosti navazujícím vznikem nových pracovních míst na dotčeném území. Projekt umožní lepší dopravní dostupnost turisticky atraktivních míst česko-polského příhraničí v návaznosti na již v minulosti realizované investice.

Projekt bude realizován v letech 2017–2020.


Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752

Rekonstruované úseky Královéhradeckého kraje:

- komunikace III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota, státní hranice (zprůjezdnění hraničního přechodu)

- komunikace III/30315 Bezděkov, Na Mýtě – Nízká Srbská

Hlavním cílem projektu je přispět k řešení závažného problému příhraničí, tj. neúplného využívání přírodních a kulturních hodnot, kterými disponuje Kladský okres a Královéhradecký kraj, což vede k postupné turistické marginalizaci příhraničních obcí na české i polské straně. Příčiny tohoto problému vidíme ve slabé dopravní dostupnosti turistických atraktivit způsobené špatným technickým stavem dopravní infrastruktury a nedostupností hraničního přechodu Ostra Góra – Machovská Lhota pro motorová vozidla, včetně hromadné dopravy.

Projekt bude realizován v letech 2017–2019.


Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000735

Rekonstruované úseky Královéhradeckého kraje:

- komunikace III/3111 Rokytnice - Orlické Záhoří

- komunikace III/3109 Rokytnice - Říčky

- komunikace III/31010 Říčky - Říčky

Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti přírodních a kulturních zdrojů Orlických hor a části Kladského regionu a zvýšení návštěvnosti a tím i podpory zaměstnanosti navazujícím vznikem nových pracovních míst na řešeném území. V zimním období se zkvalitní příjezd do místních lyžařských středisek a k nástupním místům na lyžařské běžecké trasy, v letním období k turistickým stezkám, cyklotrasám a dalším atraktivitám regionu Orlických hor. Projekt zejména na české straně výrazně zkrátí dojezdovou vzdálenost do druhého největšího zimního areálu Říčky v Orlických horách.

Projekt bude realizován v letech 2017–2021.


Česko-polská Hřebenovka - východní část

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři na české straně:

• Královéhradecký kraj

• Pardubický kraj

• Olomoucký kraj

• Liberecký kraj

• Sdružení Neratov, z.s.

• Obec Deštné v Orlických horách

• Obec Olešnice v Orlických horách

• Městys Nový Hrádek

• Obec Vysoká Srbská

Partneři na polské straně:

• Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

• Powiat Kłodzki

• Gmina Międzylesie

• Gmina Bystrzyca Kłodzka

• Gmina Duszniki-Zdrój

• Gmina Radków

• Gmina Miejska Nowa Ruda

• Gmina Nowa Ruda


Rozpočet:

celkem: 3 571 346,11 €

dotace EU z EFRR: 3 035 553,00 €

dotace státního rozpočtu ČR: 97 950,00 €

vlastní vklad partnerů: 437 843,11 €

Doba realizace: 1.4.2018 – 31.10.2020

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity projektu:

- Proznačení hřebenové trasy - dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka

- Rozhledny - v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením zaniklých historických rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného historického dědictví

- Infocentra - další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici

- Parkoviště – v lokalitě výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku bude vybudováno nové parkoviště

- Obnova mostu v Neratově - most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků

- Marketingová kampaň - obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, vydání tištěných materiálů, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v regionálním i celostátním tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí

Více informací na webu: https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka


Společná propagace česko-polského příhraničí

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001394

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Rozpočet:

celkem: 17 430 €

z toho dotace EU z EFRR: 85 %

Doba realizace:

1. 10. 2018 - 30. 9. 2019

Cíl projektu:

Kvalitní informační servis pro návštěvníky česko-polského příhraničí, zejména v blízkosti rekonstruovaných silnic (oblast Kladského pomezí, Orlických hor a Powiatu Klodzko).

Aktivity projektu:

- Vydání brožury - TOP atraktivity v blízkosti modernizované silniční infrastruktury v česko-polském příhraničí

- Vydání mapy česko-polského příhraničí s vyznačením nejzajímavějších turistických atraktivit

- Dvoudenní poznávací cesta pro zástupce destinačních managementů a turistických informačních center po území Powiatu Klodzko

- Účast na prezentačních a propagačních akcích cestovního ruchu v Polsku

- Propagační předměty propagující turistické cíle v návaznosti na vydané propagační materiály