2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

28. 11. 2019

Základním předpisem odůvodňujícím vznik Královéhradeckého kraje je Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně správních celků - krajů a o změně Ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR.

Kraj, jeho občany a orgány, působnost, dozor nad výkonem samostatné působnosti, vztah ministerstev a vlády ke krajům vymezuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů, resp. dnem 1. 1. 2001, ve svém platném znění.

Kraj

 • je územní společenství občanů a náleží mu právo na samosprávu
 • je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek a příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • je samostatně spravován zastupitelstvem kraje; dalšími orgány kraje jsou: rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů
 • spravuje své záležitosti samostatně
 • je při výkonu státní správy správním obvodem a je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti
 • při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem
 • zjišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu
 • může mít znak a prapor
 

Krajský úřad

 • plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady. Rada může ukládat krajskému úřadu úkoly jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem.
 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.
 • přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • ukládá sankce podle zákona
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím
 • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy
 • provádí podle zvláštního právního předpisu kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí
 • zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti
 • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem
 • kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti
 • tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu
 • se člení na odbory a oddělení
 • zřizuje úřední desku, která je umístěna na místě, které musí být veřejně přístupné po dobu 24 hodin denně (zpravidla se umísťuje na budově, v níž má krajský úřad své sídlo, příp. na budově, ve které má svá další pracoviště)
 • zřizuje úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná, obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zřizuje elektronickou podatelnu