11. PŘEDPISY

25. 10. 2022

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat o informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, jsou k nahlédnutí na odboru legislativně právním Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Předpisy, podle kterých Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhoduje a jedná a které ve stanoveném rozsahu umožňují právo žádat informace:

zákon č. 129/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129 o krajích (krajské zřízení)
zákon č. 84/1990 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-84 o právu shromažďovacím
zákon č. 85/1990 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85 o právu petičním
zákon č. 500/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500 správní řád
zákon č. 634/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634 o správních poplatcích
zákon č. 106-1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 137/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-137 o veřejných zakázkách
zákon č. 526/1990 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526 o cenách
zákon č. 563/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563 o účetnictví
zákon č. 337/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-337 o správě daní a poplatků
zákon č. 157/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-157 o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů
zákon č. 116/1990 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-116 o pronájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon č. 513/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-513 obchodní zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40 občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 občanský soudní řád
zákon č. 200/1990 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200 o přestupcích
zákon č. 552/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-552 o státní kontrole
zákon č. 328/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-328 o občanských průkazech
zákon č. 329/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-329 o cestovních dokladech
zákon č. 133/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133 o evidenci obyvatel a rodných číslech
vyhl. č. 642/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-642 kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
zákon č. 21/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-21 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákon č. 227/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-227 o nadacích a nadačních fondech
zákon č. 40/1993 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-40 o nabývání a pozbývání občanství České republiky
zákon č. 193/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-193 o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů
zákon č. 117/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117 o veřejných sbírkách
zákon č. 13/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13 o pozemních komunikacích
zákon č. 56/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111 o silniční dopravě
zákon č. 561/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 306/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
zákon č. 262/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435 o zaměstnanosti
nař. vlády č. 564/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-564 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zákon č. 312/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312 o úřednících územních samosprávných celků
nař. vlády 37/2003 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-37 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
vyhl.MV 512/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-512 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
zákon č. 82/1998 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-82 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
zákon č. 20/1987 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20 o státní památkové péči
vyhl. MK 66/1988 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-66 kterou se provádí zákon o státní památkové péči
zákon č. 122/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122 o ochraně sbírek muzejní povahy
vyhl. MK 275/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-275 kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 183/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 17/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17 o životním prostředí
zákon č. 100/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100 o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon č. 242/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-242 o ekologickém zemědělství
vyhl.MZ 16/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-16 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
nař. vlády 193/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-193 o inventarizaci lesů
zákon č. 289/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289 o lesích
zákon č. 123/1998 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123 o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 334/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334 o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 114/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114 o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 252/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252 o zemědělství
zákon č. 99/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-99 rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
zákon č. 26/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-26 o veřejných dražbách
zákon č. 101/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101 o ochraně osobních údajů
zákon č. 128/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128 o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 132/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-132 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
zákon č. 239/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon č. 240/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240 krizový zákon
zákon č. 243/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-234 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
zákon č. 248/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-248 o podpoře regionálního rozvoje
zákon č. 258/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258 o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 20/1966 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-20 o péči o zdraví lidu
zákon č. 455/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 570/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-570 o živnostenských úřadech
zákon č. 634/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634 o ochraně spotřebitele
zákon č. 40/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40 o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání
zákon č. 172/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-172 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 265/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-265 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
zákon č. 344/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-344 katastrální zákon (o katastru nemovitostí ČR)
zákon č. 357/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-357 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
zákon č. 338/1992 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338 o dani z nemovitostí
zákon č. 151/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-151 o oceňování majetku a o změně některých zákonů
zákon č. 569/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-569 o Pozemkovém fondu ČR
zákon č. 320/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320 o finanční kontrole
zákon č. 361/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361 o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (o silničním provozu)
vyhl.č. 30/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-30 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
vyhl.č. 31/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-31 o řidičských průkazech a o registru řidičů
vyhl.č. 243/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-243 o registraci vozidel
vyhl.č. 341/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-341 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhl.č. 302/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-302 o technických prohlídkách vozidel a měření emisí vozidel
vyhl. č. 355/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-355 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
zákon č. 247/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
vyhl.č. 167/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167 kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání způsobilosti k řízení motorových vozidel
vyhl.č. 478/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478 kterou se provádí zákon o silniční dopravě
vyhl.č. 104/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104 kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
zákon č. 100/1988 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-100 o sociálním zabezpečení
zákon č. 114/1988 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-114 o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
vyhl.č. 182/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-182 kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
zákon č. 110/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110 o životním a existenčním minimu
zákon č. 111/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111 o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 582/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 155/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155 o důchodovém zabezpečení (o důchodovém pojištění)
zákon č. 117/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-177 o státní sociální podpoře
zákon č. 325/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325 o azylu
zákon č. 326/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326 o pohybu cizinců na území ČR (o pobytu cizinců na území ČR)
zákon č. 359/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359 o sociálně právní ochraně dětí
zákon č. 108/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 o sociálních službách
zákon č. 320/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-320 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů
zákon č. 250/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 94/1963 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-94 zákon o rodině
zákon č. 254/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254 vodní zákon
zákon č. 274/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274 o vodovodech a kanalizacích
zákon č. 185/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 16/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-16 o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů
zákon č. 356/2003 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-356 o chemických látkách a chemických přípravcích
zákon č. 44/1988 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
zákon č. 76/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-76 o integrované prevenci
zákon č. 86/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-86 o ochraně ovzduší
zákon č. 167/1998 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167 o návykových látkách
zákon č. 449/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449 o myslivosti
zákon č. 406/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 o hospodaření energií
nař. vlády č. 195/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-195 kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
vyhl.MPO č.213/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-213 kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
zákon č. 256/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256 o pohřebnictví
zákon č. 18/1997 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-18 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
vyhláška č. 560/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-560 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
zákon č. 553/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553 o obecní policii,
zákon č. 247/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247 o volbách do parlamentu ČR,
zákon č. 130/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 22/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22 o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 301/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301 o matrikách,jménu a příjmení
zákon č. 325/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325 o azylu
vyhl. MF č. 52/2008 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-52 kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
zákon č. 323/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-323 o rozpočtové skladbě
vyhl.MF č.449/2009 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-449 rozsah údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu
vyhl. MF č.505/2002 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-505 k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
zákon č. 241/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241 o hospodářských opatření pro krizové stavy
zákon č. 222/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/222/1999 o zajišťování obrany ČR
zákon č. 110/1998 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110/a> o bezpečnosti ČR
zákon č. 585/2004 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
zákon č. 219/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219 o ozbrojených silách ČR
zákon č. 412/2005 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-412 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 257/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257 o knihovnách a podmínkách provozování neveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zákon č. 37/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37 o neperiodických publikacích

 

11.2 Vydané právní předpisy

Od 1. 1. 2022 jsou právní předpisy Královéhradeckého kraje (obecně závazné vyhlášky, nařízení) a další zákonem vyjmenované dokumenty nově zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - https://sbirkapp.gov.cz/, a to v souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje (do 31. 12. 2021) v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách : http://www.vestniky.cz/