Změna podmínek dotačního programu 20OPK01 – možnost prodloužení realizace projektu o 6 měsíců!

23. 2. 2022 Autor: Jitka Hejlová

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 10. 1. 2022 (č. usnesení RK/2/52/2022) schválila změnu podmínek dotačního programu č. 20OPK01 a umožnila tak příjemcům, kteří mají podepsané smlouvy o poskytnutí dotace v rámci tohoto programu, prodloužit dobu realizace svých projektů o 6 měsíců!!!

Prodloužení doby realizace projektu bude provedeno formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, a to pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace doručené Královéhradeckému kraji před ukončením původní lhůty realizace projektu (vzor žádosti je uveden v příloze). Dodatek ke smlouvě musí být podepsán oběma stranami (příjemce + poskytovatel) před ukončením realizace!!! Z tohoto důvodu je nutné předložit žádost o změnu s dostatečným předstihem (min. 14 dní před ukončením realizace). V opačném případě nemusí dojít ke schválení předložené žádosti o změnu. S ohledem na Závazné pokyny Operačního programu ŽP může být nejzazší termín pro ukončení projektu 30. 10. 2023.

Soubory ke stažení