Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 24OPK01 - 1. část

5. 6. 2024 Autor: Jitka Hejlová

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 27. 5. 2024 (č. usnesení RK/17/759/2024) schválila 1. část žádostí o poskytnutí finanční podpory v celkové výši 11 820 000 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v rámci dotačního programu č. 24OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti a úspěšně splnili podmínky hodnocení.

Seznam žádostí doporučených/nedoporučených k poskytnutí finanční podpory je uveden v příloze. S úspěšnými žadateli bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Návrh smlouvy je žadateli zasílán e-mailem do 30 pracovních dní (nejpozději 60 pracovních dní), po schválení dotace Radou KHK. Dotace je vyplácena až po řádném podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a po schválení závěrečného vyúčtování (tj. po doložení všech požadovaných dokumentů).

Další žádosti budou Radě KHK předkládány ke schválení/neschválení dotace postupně v průběhu roku 2024.

Soubory ke stažení