Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 2. část

19. 12. 2022 Autor: Jitka Hejlová

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12. 12. 2022 (č. usnesení RK/39/1810/2022) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 29 911 498,45 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti ve 2. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 29. 6. 2022) a 11 projektů ze 3. kola výzvy (reg. žádostí dne 13. 7. 2022) a zároveň úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

Seznam žádostí doporučených/nedoporučených k poskytnutí finanční podpory je uveden v příloze. S úspěšnými žadateli bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Návrh smlouvy je žadateli zasílán e-mailem do 30 pracovních dní (nejpozději 60 pracovních dní) po schválení dotace Radou KHK. Dotace je vyplácena až po řádném podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a po schválení závěrečného vyúčtování (tj. po doložení všech požadovaných dokumentů).

Žádosti z dalších kol výzvy budou Radě KHK předkládány ke schválení/neschválení dotace postupně v následujícím období.

Soubory ke stažení