INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

22. 4. 2024 Autor: Roman Klíma

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 je zaměřen na společné řízení rizik, rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, společné vzdělávání za účelem zvýšení kvalifikace a spolupráci institucí a komunit. Spolu s prostředky na administraci je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky jsou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů.

2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj - Interreg V-A ČR - Polsko, reg. č. CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001482

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Podrobné informace o programu Interreg V-A ČR - Polsko naleznete na oficiálních stránkách https://cz.cz-pl.eu/2014-2020.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@khk.cz - poradenství a konzultace

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@khk.cz - administrace projektu Technická pomoc

Oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář N3.441

Aktuality

Rekapitulující publikace k programu Interreg V-A ČR - Polsko

INTERREG V-A Česká republika - Polsko – rekapitulace (pdf, 3567 kB, 29.1.2024 1:33)


Nová výzva v prioritní ose 4 - spolupráce institucí a komunit (reakce na uprchlickou krizi), pozvánka na školení

Řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhlásil dne 29. dubna 2022 novou výzvu pro příjem projektů v prioritní ose 4 - spolupráce institucí a komunit, reagujících na současnou uprchlickou krizi - více informací zde.

K této výzvě se konalo dne 9. 5. 2022 online školení - video záznam ze školení a informace o možnostech konzultací projektových záměrů zde.


Nová výzva ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis vyhlásil dne 25. dubna 2022 novou výzvu pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů, prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit. Výzva je zaměřena na tzv. "zjednodušené metody vykazování výdajů", kdy se při vyúčtování mikroprojektu dokládá pouze minimum dokumentů. Více informací zde.


Nové výzvy ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, pozvánka na školení

Euroregion Glacensis vyhlásil dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů, prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit. Jedna z výzev je zaměřena na tzv. "zjednodušené metody vykazování výdajů", kdy se při vyúčtování mikroprojektu dokládá pouze minimum dokumentů.

V pondělí 22. listopadu 2021 se bude na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konat školení pro žadatele, které bude právě zaměřeno především na informace a pravidla tzv. „zjednodušeného vykazování výdajů“ v prioritní ose 4.

Více informací k novým výzvám i ke školení je k dispozici zde.


Burza partnerství programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 22. října 2021 od 10:00 do 14:30 hodin se v Centru vědy a umění Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 ve Valbřichu uskuteční Polsko-česká Burza partnerství.

Pořadateli akce jsou Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství a Společný sekretariát v Olomouci.

Burza je určena pro organizační složky z Polska a České republiky, mající zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů.

Během akce budou rovněž okomentovány předpoklady polsko-české přeshraniční spolupráce na léta 2021-2027.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z Polska a České republiky a podporu meritorních odborníků.

Účast na této akci je zdarma.

Pozvánka a rámcový program (pdf, 343 kB, 27.8.2021 16:40)

Přihláškový formulář (docx, 52 kB, 27.8.2021 16:42)

Vyplněný přihláškový formulář prosím zašlete e-mailem na adresu rpk@dolnyslask.pl do dne 13. září 2021.

Vzhledem k omezenému počtu míst o účasti na akci rozhoduje pořadí přihlášek.

Akce proběhne v hygienické režimu, avšak vzhledem k panující epidemii si pořadatelé vyhrazují možnost přeložení akce na pozdější termín nebo její uskutečnění online formou.

Srdečně Vás zveme k účasti.


Výstupy ze školení k nové výzvě v prioritní ose 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pořádal dne 26. srpna 2021 od 10 do 13:30 hod. online školení k nové výzvě v prioritní ose 2.

Všechny prezentace a záznam ze školení, odkaz pro registraci na konzultaci projektového záměru (konzultace začínají od 1. září 2021) a video návod k vyplnění předběžného projektového záměru (termín do 1. října 2021) naleznete zde.


Nová výzva v prioritní ose 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhlásil dne 2. srpna 2021 novou výzvu pro příjem projektů (velké projekty, nejedná se tedy o mikroprojekty) do prioritní osy 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch) s finanční alokací ve výši 2 mil. EUR. V nadcházejících měsících může být tato částka dále navyšována v souvislosti s dalšími možnými úsporami při realizaci stávajících projektů.

Podporované aktivity, seznam oprávněných žadatelů, harmonogram výzvy a další informace naleznete zde.

Do 1. října 2021 je nutno podat předběžný projektový záměr (video návod zde), následně do 20. prosince 2021 je nutno podat plnou projektovou žádost - potřebné odkazy naleznete zde.


Školení pro příjemce (velké projekty)

Centrum pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá dne 9. prosince 2020 od 9 hodin školení pro příjemce formou videokonference v MS Teams.

Školení je určeno zejména pro doposud neproškolené příjemce z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, ale vzhledem k online formě se ho mohou zúčastnit i již dříve proškolení příjemci a to napříč projekty ze všech prioritních os.

Pro vstup do videokonference použijte tento odkaz - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEzMzE2YjctOTM3MS00OGM3LTkyMzUtMjllNWQ2NGY1MDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b6a421-684d-401a-8de6-3252c3a6574c%22%2c%22Oid%22%3a%2271c1061b-cc3a-4864-895e-759ed16f5020%22%7d

Prezentace pro školení

Jana Vojtová, CRR HK:

Projektová stránka projektu (pptx, 645 kB, 2.12.2020 18:06)

Marcela Šašvatová, CRR HK:

Finanční stránka projektu (pptx, 589 kB, 2.12.2020 18:05)


Online diskuze k nové výzvě (spolupráce v době pandemie i po ní)

Dne 26. 11. 2020 od 10 hodin se uskuteční online diskuze k nové výzvě v prioritní ose 4, více informací zde.

Záznam z předchozího školení (12. 11. 2020) je k dispozici zde.


Školení k nové výzvě (spolupráce v době pandemie i po ní)

Školení se uskuteční formou videokonference dne 12. 11. 2020 od 10 do 13 hodin.

Pozvánka na školení - zde.

Odkaz, přes který je možné se v den školení připojit k videokonferenci - zde.

Detaily výzvy zde.

Další informace naleznete v sekci Novinky na www.cz-pl.eu.

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů prosím kontaktujte pracovníky Společného sekretariátu: Karolina Jesionek karolina.jesionek@crr.cz a Petr Ihnát petr.ihnat@crr.cz.


Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, reagující na pandemii COVID-19

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní.

Podpořeny budou tyto aktivity:

• Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a příprava na takové situace:

- Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku, např. v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.

- Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.

- Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.

- Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

• Další aktivity, uvedené v kap. 3.D Příručky pro žadatele.


Výzva má zejména tato hlavní specifika:

• Nelze realizovat aktivity podporované v prioritní ose 1 (společné řízení rizik).

• Nelze realizovat stavební práce a nákup vozidel (vč. speciálních vozidel).

• Maximální částka evropské dotace činí 60 000 EUR na partnera (80 000 EUR na vedoucího partnera).

• Projekty je nutné ukončit nejpozději k 30. 9. 2023 (předpoklad vydávání právních aktů úspěšným projektům - od léta 2021).

• Alokace výzvy bude průběžně navyšována v závislosti na realizačních úsporách postupně ukončených projektů v prioritní ose 4.

Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře.

Informační školení, týkající se zaměření výzvy a individuální konzultace budou probíhat online formou. Na konzultace s pracovníky Společného sekretariátu je možné se přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře. Školení se bude konat dne 12. 11. 2020 (technické podrobnosti budou zveřejněny později). Další informace získáte na webu programu a rovněž na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).


Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR.

V rámci této akce byl natočen 30ti sekundový propagační spot, který přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o dopadu prostředků programu na život obyvatel česko-polské příhraniční oblasti a existující nabídce volného času pro turisty navštěvující region.

Za české partnery je spot vysílán na obrazovkách ve veřejné dopravě ve městech Hradec Králové, Pardubice, Liberec a Jablonec nad Nisou a dále je uveřejněn na oficiálních webových stranách a sociálních sítích - v Královéhradeckém kraji na krajském youtube, dále na krajském FB a rovněž na Turistickém portálu Královéhradeckého kraje HK region.

Polský partner zajistil vysílání spotu na vnějších velkých obrazovkách ve východní, střední a západní části oblasti podpory Dolnoslezského vojvodství - Kłodzko, Wałbrzych, Jelenia Góra na tranzitních silnicích č. 8, 35 a 3 směřujících k polsko-české hranici a dále informuje o společném propagačním projektu prostřednictvím webových informačních portálů oblastí Jelenia Góra a Wałbrzych.


Tipy na výlety CZ-PL

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem Olomouc realizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”.

Výsledné spoty jsou umístěny na facebooku Turistického portálu Královéhradeckého kraje HK region a rovněž v sekci Spoty s česko-polskou tematikou na tomto turistickém portálu (zde 5 spotů s vazbou na Královéhradecký kraj). Spoty jsou rovněž průběžně umísťovány na facebooku Královéhradeckého kraje (zatím byly spoty zveřejněny dne 2. 12. 2019, 9. 12. 2019 a 17. 12. 2019).

Tipy na výlety - základní informace (pdf, 335 kB, 31.5.2019 15:39)


Školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se bude konat dne 13. února 2020 v sále P1.905 - Karla Poláčka. Bližší informace spolu s přihláškami na školení naleznete zde.


Školení pro žadatele a příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje dvě školení v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení pro žadatele se bude konat dne 2. května 2019, školení pro příjemce se bude konat dne 7. května 2019. Bližší informace spolu s přihláškami na školení naleznete zde.


Školení pro příjemce - prioritní osa 2 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) a Společným sekretariátem programu, pořádal dne 4. dubna 2019 od 10 do 14 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce u projektů v prioritní ose 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 16. října 2018 a u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 12. března 2019. Školení bylo určeno pro příjemce z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 198 kB, 18.3.2019 17:01)

Program školení pro příjemce (pdf, 106 kB, 18.3.2019 17:02)

Prezentace ze školení

Marika Nachtigalová, CRR HK:

Projektová stránka projektu (pptx, 646 kB, 29.3.2019 12:13)

Marcela Šašvatová, CRR HK:

Finanční stránka projektu (pptx, 591 kB, 29.3.2019 12:14)

Hedvika Jahnová, Karolina Jesionek, Společný sekretariát programu:

Žádost o změnu (pptx, 395 kB, 5.4.2019 9:37)


Školení pro žadatele - prioritní osa 3 (Olomouc)

Vzhledem k současnému velkému zájmu o prioritní osu 3 - Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A ČR - Polsko se uskuteční další dodatečné školení. Konat se bude dne 28. března 2019 v BEA campus Olomouc, salónek Ióta, tř. Kosmonautů 1288/1. Další informace, včetně programu a registrace jsou k dispozici zde. Poznámka: na školení v Olomouci budou prezentovány stejné informace jako na školení v Hradci Králové dne 22. února 2019 - viz níže.


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritní ose 2

Ve dnech 11. - 12. března 2019 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti). Celkem bylo podpořeno 7 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace cca 166 milionů korun a další 3 projekty jako náhradní.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro žadatele - prioritní osa 3 (Hradec Králové)

Dne 22. 2. 2019 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo školení pro žadatele do prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo určeno pro zájemce z Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. Po skončení 2-hodinové přednáškové části byl prostor pro konzultace konkrétních projektových záměrů a burzu partnerství (ta byla určena pro české a polské účastníky, kteří ještě nemají vhodného přeshraničního partnera).

V prioritní ose 3 lze realizovat tyto typové aktivity:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání (není určeno pro základní školy)
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce (není určeno pro základní školy)
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Při splnění daných podmínek jsou možná i investiční opatření (pořízení vybavení, adaptace prostor apod.).

Informace o dané prioritní ose, vhodných příjemcích apod. naleznete v Příručce pro žadatele (od strany 87 dole po stranu 91).

Prezentace ze školení

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

INTERREG V-A Česká republika - Polsko - obecné informace o programu (pdf, 4760 kB, 26.2.2019 14:13)

Anna Kořínek Tomala a Arnošt Kořínek, JS Olomouc:

Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace CZ (pdf, 869 kB, 26.2.2019 14:15)

Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace PL (pdf, 917 kB, 26.2.2019 14:16)


Veletrh dotačních příležitostí

Dne 6. prosince 2018 se v sále č. 906 (Albrechta z Valdštejna) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskuteční od 9 do 15 hodin Veletrh dotačních příležitostí. Bude zde možno získat aktuální informace i k programu Interreg V-A ČR - Polsko a k dalším mezinárodním programům. Podrobné informace naleznete zde.


Výroční akce 2018

Podrobné informace naleznete v samostatné sekci zde.


Školení pro příjemce - prioritní osa 2 (velké projekty)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádal dne 12. 6. 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 15. 3. 2018 (tj. pro doposud neproškolené příjemce), účastnit se ho ale mohli i další zájemci.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 241 kB, 28.5.2018 13:23)

Program školení pro příjemce (pdf, 104 kB, 28.5.2018 13:24)

Prezentace ze školení

Marika Nachtigalová, CRR HK:

Projektová stránka projektu (pptx, 644 kB, 5.6.2018 14:25)

Ivana Doležalová, CRR HK:

Finanční stránka projektu (pptx, 553 kB, 5.6.2018 14:26)


Výjezd delegace Královéhradeckého kraje do Dolnoslezského vojvodství

Ve dnech 5. - 6. 4. 2018 se uskutečnil výjezd delegace Královéhradeckého kraje do Dolnoslezského vojvodství. Účelem této návštěvy bylo pochopení odlišností fungování státní správy a samosprávy u našich polských sousedů a představení výsledků a dalších záměrů česko-polské přeshraniční spolupráce, která patří k nejúspěšnějším v celé Evropské unii. Pan Roman Klíma z oddělení evropských grantů vystoupil se shrnující prezentací, ve které představil mj. doposud realizované inspirativní projekty.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.

Prezentace ze školení (Roman Klíma, Královéhradecký kraj):

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pdf, 2529 kB, 30.7.2018 11:37)


Školení pro žadatele - prioritní osa 2 (otevřená výzva, výzva pro organizace destinačního managementu)

Dne 22. 3. 2018 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové konalo od 10:00 do 15:30 hodin školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch).

Představena byla jak otevřená výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu. Jedná se pravděpodobně o poslední výzvy s významnou finanční alokací! V druhé části školení se uskutečnily konzultace projektových záměrů se zástupci Společného sekretariátu programu Olomouc a zástupcem Královéhradeckého kraje.

Pozvánka na školení pro žadatele (pdf, 230 kB, 21.2.2018 16:21)

Program školení pro žadatele (pdf, 208 kB, 21.2.2018 14:36)

Prezentace ze školení

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2) (pdf, 2347 kB, 23.3.2018 11:08)

Maciej Molak, vedoucí JS Olomouc:

Výzva na podporu destinačního managementu (pdf, 950 kB, 23.3.2018 11:11)

Rafał Prietzel, JS Olomouc:

Kontrola přijatelnosti, nejčastější chyby v žádosti (pdf, 2283 kB, 23.3.2018 11:13)

Hana Doležalová, Eurocentrum Hradec Králové:

Prezentace Eurocentra Hradec Králové (pdf, 1122 kB, 23.3.2018 11:13)


Školení pro příjemce - prioritní osy 3 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádal dne 16. 3. 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritních osách 3 a 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 23. 11. 2017 v Hradci Králové (tj. pro doposud neproškolené příjemce), účastnili se ho ale i další zájemci.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 241 kB, 5.3.2018 13:13)

Program školení pro příjemce (pdf, 106 kB, 5.3.2018 13:13)

Prezentace ze školení

Jana Vojtová, CRR HK:

Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 638 kB, 13.3.2018 11:29)

Ivana Doležalová, CRR HK:

Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 551 kB, 13.3.2018 11:30)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritní ose 2

Ve dnech 14. - 15. března 2018 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti). Celkem byly podpořeny 4 projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 180 milionů korun a další 3 projekty jako náhradní.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Aktuální výzvy ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti: termín pro předkládání žádostí bude ukončen dne 30. 5. 2018, termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 1. - 2. 10. 2018.

V rámci této výzvy je možné předložit projektovou žádost na:

 • mikroprojekt typu A s vedoucím partnerem na polské straně
 • mikroprojekt typu B s polským žadatelem, který má vhodného partnera sídlícího v jiném euroregionu na česko-polské hranici
 • mikroprojekt typu C s polským žadatelem

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit: termín pro předkládání žádostí bude ukončen dne 30. 9. 2018, termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 4. - 5. 2. 2019.

V rámci této výzvy není žádné omezení, může být tedy předložen mikroprojekt typu A, B i C.


Více informací naleznete na stránkách Euroregionu Glacensis.


Školení pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty)

Dne 24. 11. 2017 se v sálu hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskutečnilo školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo zaměřeno na tyto prioritní osy:

 • PO 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu - 22 633 152 EUR, termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 30. 6. 2018)
 • PO 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu - 2 452 686 EUR, termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 14. 2. 2018)
 • PO 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu - 5 317 109 EUR, termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 21. 12. 2017!)

Pozvánka na školení pro žadatele (pdf, 210 kB, 10.11.2017 13:26)

Program školení pro žadatele (pdf, 106 kB, 9.11.2017 15:10)

Prezentace ze školení

Maciej Molak, vedoucí JS Olomouc:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (pdf, 1125 kB, 30.11.2017 13:07)

Rafał Prietzel, JS Olomouc:

Nejčastější chyby a doporučení (pdf, 1188 kB, 30.11.2017 13:08)

Roman Klíma, Královéhradecký kraj :

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (celková rekapitulace) (pdf, 2002 kB, 21.2.2018 14:02)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritních osách 3 a 4

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 se konalo v Hradci Králové významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 3 (Vzdělávání a kvalifikace) a do prioritní osy 4 (Spolupráce institucí a komunit). Celkem bylo podpořeno 10 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje nebo Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum, jehož aktivním členem je Královéhradecký kraj s objemem evropské dotace převyšující 73 milionů korun.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Soutěž „POŠLI ZÁMĚR – VYHRAJ STÁŽ“

Společný sekretariát programu Interreg V-A ČR - Polsko ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR vyhlásil soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Tato soutěž je určena žákům středních a studentům vysokých škol. Úkolem soutěžících je inspirovat se každodenními situacemi v česko-polském příhraničí a připravit jednoduchý projekt česko-polské spolupráce. Vítězové obou kategorií pro střední i vysoké školy se mohou těšit na hlavní cenu soutěže - placenou stáž v Centru pro regionální rozvoj v Olomouci.

Bližší informace k soutěži naleznete zde.


Tisková zpráva k sérii školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

V současnosti probíhá několik školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko, která reagují na aktuální stav programu.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro příjemce - prioritní osa 1 + vlajkové a silniční projekty

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) pořádá dne 10. 10. 2017 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce z Královéhradeckého kraje, případně z Pardubického a Libereckého kraje. Školení je určeno zejména pro doposud neproškolené příjemce, primárně v rámci prioritní osy 1 (Společné řízení rizik), případně v rámci vlajkových a silničních projektů z 2. kola výzev, mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci. Školení není určeno pro příjemce dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 240 kB, 6.9.2017 11:10)

Program školení pro příjemce (pdf, 105 kB, 6.9.2017 11:11)

Prezentace ze školení

Jana Vojtová, CRR HK :

Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 634 kB, 9.10.2017 14:27)

Ivana Doležalová, CRR HK :

Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 551 kB, 9.10.2017 14:28)


Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko (Istebna)

Slezské vojvodství, spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem programu srdečně zve všechny zájemce na Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné - na významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.

Výroční akce je skvělou příležitostí k prezentaci výsledků realizace programu v česko-polském pohraničí a poskytuje také možnost předávání informací o komplexní podpoře rozvoje česko-polské hranice pomocí evropských fondů a umožňuje výměnu zkušeností mezi příjemci a zástupci implementačních orgánů. Účastníci budou mít nejenom možnost zúčastnit se konference týkající se programu, ale také poznat kulturní dědictví této oblasti, místa realizace projektů během poznávacího výletu Study Tour a aktivně se zúčastnit přeshraničního Běhu přátelství Interreg.

Všechny potřebné informace, včetně pokynů k registraci, naleznete na webové stránce Výroční akce 2017.


Školení pro příjemce a žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravuje dvě školení k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Jedná se o školení pro konečné uživatele FMP (příjemce dotace), které se uskuteční dne 7.9.2017 a dále o školení pro potencionální žadatele z FMP, které se bude konat dne 19.9.2017. Obě školení se uskuteční v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Další informace spolu s přihláškami na školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Harmonogram výzev ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Jarnoltówek, 23. 6. 2017)

Na zasedání byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 2, 3 a 4 (třetí otevřené výzvy - pravděpodobně poslední s vysokými finančními alokacemi), pro prioritní osu 1 již nebude výzva pravděpodobně vyhlášena:


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2018

Projektová žádost: termín podání do 28. 9. 2018

Zasedání Monitorovacího výboru: 28. 2. 2019

Alokace na výzvu: 22 633 152 EUR


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Projektový záměr: termín podání do 14. 2. 2018

Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2018

Zasedání Monitorovacího výboru: 15. 10. 2018

Alokace na výzvu: 2 452 686 EUR


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Projektový záměr: termín podání do 21. 12. 2017

Projektová žádost: termín podání do 7. 3. 2018

Zasedání Monitorovacího výboru: 25. 6. 2018

Alokace na výzvu: 5 317 109 EUR


Podrobnější informace - viz Výzvy k předkládání projektů


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritní ose 1

V přepočtu celkem 50 milionů korun bylo schváleno na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (23. 6. 2017, Jarnoltówek) pro subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polské partnery na realizaci projektů, které umožní zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací v příhraniční oblasti. V plánu je tak například modernizace techniky hasičských posádek i série cvičení a školení pro krizové situace.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Seminář byl určen pro zástupce krajů, regionálních rozvojových agentur, měst a obcí, škol a univerzit, hospodářských komor, zdravotnických a sociálních zařízení, nadací apod. a to jak z Královéhradeckého kraje, tak i z Pardubického kraje.

Program semináře, základní podpůrné informační materiály, všechny prezentace i odkaz na tiskovou zprávu k semináři naleznete na webové stránce k semináři.


Tisková zpráva k úspěchu Královéhradeckého kraje u strategických silničních projektů a vlajkových projektů

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (29. 3. 2017, Ostrava), kde se schvalovaly strategické silniční projekty a tzv. vlajkové projekty, dosáhl Královéhradecký kraj velkého úspěchu.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Tisková zpráva ke školení pro příjemce v rámci všech doposud podpořených projektů ve všech prioritních osách, včetně vlajkových projektů

Školení pro příjemce dotace v doposud podpořených projektech v rámci všech prioritních os programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro programové období 2014-2020 se uskutečnilo dne 13. 3. 2017 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Celkem 85 účastníků školení zaplnilo sál zastupitelstva, jednalo se převážně o zástupce projektových partnerů z Královéhradeckého kraje, ale byla umožněna účast i několika zástupcům ze sousedních krajů, kteří jsou zapojeni do společných projektů.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro příjemce - prioritní osy 1, 2, 3 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) uspořádal dne 13. 3. 2017 od 9:45 do 15:30 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce dotace v rámci všech doposud podpořených projektů ve všech prioritních osách (1, 2, 3 a 4), včetně vlajkových projektů.


Program školení (pdf, 108 kB, 27.2.2017 13:04)

Prezentace - Ing. Jana Vojtová

Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 634 kB, 8.3.2017 16:42)

Prezentace - Ing. Ivana Doležalová

Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 549 kB, 8.3.2017 16:42)


Školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal dne 7. 3. 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce dotace u mikroprojektů doposud podpořených z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

Další informace o školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 16. 2. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, od 9:30 do 13:00 hodin.

Výstupy ze školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Tisková zpráva k semináři pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty) a Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

V sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se konal dne 23. 1. 2017 seminář pro žadatele do programu Interreg V-A ČR – Polsko, kterého se zúčastnilo téměř 80 osob. Cílem semináře bylo informovat další potenciální žadatele z Královéhradeckého kraje o možnostech spolupráce s polskými partnery a pomoci jim navázat na dosavadní úspěchy v česko-polských programech.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Seminář pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty) a Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 23. 1. 2017 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnil regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Seminář byl zaměřen na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 930 000 EUR - cca 620 mil. Kč), prioritní osu 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 5 700 000 EUR - cca 154 mil. Kč), prioritní osu 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu: 9 840 000 EUR - cca 266 mil. Kč) a na Fond mikroprojektů.

Program semináře (pdf, 106 kB, 4.1.2017 17:17)

Prezentace ze semináře pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 5419 kB, 24.1.2017 16:44)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

Životní cyklus projektu (pptx, 154 kB, 24.1.2017 16:45)

Projektový záměr a žádost (pptx, 191 kB, 24.1.2017 16:46)

Přehled PO 2, PO 3, PO 4 (pptx, 168 kB, 24.1.2017 16:47)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 2451 kB, 24.1.2017 16:48)

Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

Fond mikroprojektů (ppt, 2068 kB, 24.1.2017 16:49)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritních osách 2 a 4

Ve dnech 8.-9. prosince 2016 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritních os 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti) a 4 (Spolupráce institucí a komunit). Celkem bylo podpořeno 26 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 432 milionů korun.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 10. 11. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.


Školení pro žadatele - prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskutečnilo dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Oprávnění příjemci dotace: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

V rámci uvedené prioritní osy jsou podporovány investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, podporována je rovněž společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.


Harmonogram výzev ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Walbrzych, 5. 10. 2016)

Na zasedání byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 1 (první otevřená výzva), 2, 3 a 4 (druhé otevřené výzvy):


Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Projektový záměr: termín podání do 30. 12. 2016

Projektová žádost: termín podání do 7. 3. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 27. 6. 2017

Alokace na výzvu: 5 426 351 EUR


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2017

Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 15. 2. 2018

Alokace na výzvu: 23 198 992 EUR


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Projektový záměr: termín podání do 1. 4. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 6. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 23. 11. 2017

Alokace na výzvu: 5 700 000 EUR


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Projektový záměr: termín podání do 28. 2. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 23. 11. 2017

Alokace na výzvu: 9 840 000 EUR


Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

Dne 5. 10. 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskutečnila Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Během Výroční akce byly prezentovány aktuální informace týkající se programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Účastníci Burzy partnerství měli možnost navázat nové partnerské kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty.


Tisková zpráva - krajská policie posílí přeshraniční spolupráci v boji s drogovou kriminalitou

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se jako jeden z partnerů podílí na realizaci vlajkového projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“. Do projektu je zapojeno osm partnerů, pět krajských ředitelství policie na české straně a tři na polské straně. Realizace projektu bude probíhat v letech 2016-2018..

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Tisková zpráva k úspěchu zdravotnické školy v Trutnově v prioritní ose 3

V polském lázeňském letovisku Duszniki Zdrój se dne 29. 6. 2016 konalo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, jehož hlavním bodem bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Uspěly pouze dva přičemž jeden z nich předložila zdravotnická škola v Trutnově.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 31. 5. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.


Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Veškeré informace týkající se vyhlášení Fondu mikroprojektů, včetně zahájení 1. kola výzvy pro předkládání mikroprojektů a termínů školení pro žadatele, jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Dolní Morava, 19. 4. 2016)

 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí v prioritní ose 2 - nově do 31. května 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci silničních projektů - nově do 30. listopadu 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci vlajkových projektů - nově do 30. listopadu 2016.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Olomouc, 4. 12. 2015)

 • Navýšení alokace pro 1. výzvu na standardní projekty v prioritní ose 2 (nová alokace - 22 194 780,04 EUR).
 • Vlajkové projekty - schválení dvou vlajkových projektů a vyhlášení nového příjmu pro vlajkové projekty: termín pro přijímání koncepcí vlajkových projektů - do 31. března 2016, termín pro přijímání podrobných projektových žádostí - do 18. srpna 2016.
  • Alokace pro prioritní osu 2: 5 003 524,02 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 3: 1 017 997,80 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 4: 644 625,32 EUR


Vyhlášení prvních otevřených výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán), v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s polským Národním orgánem, vyhlásilo dne 14. září 2015 první výzvy k předkládání předběžných projektových záměrů a následně projektových žádostí v prioritních osách 2, 3 a 4. Termíny k předkládání projektových žádostí byly následně aktualizovány na zasedání Monitorovacího výboru programu (Bielsko-Biała, 4. února 2016).


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Alokace pro 1. výzvu: 22 194 780,04 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu.
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
 • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Alokace pro 1. výzvu: 2 554 512,93 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Alokace pro 1. výzvu: 7 380 616,68 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.


Termíny pro přijímání projektových záměrů

prioritní osa 2: 22. ledna 2016

prioritní osa 3 a 4: 6. prosince 2015


Termíny pro přijímání podrobných projektových žádostí

prioritní osa 2: 31. května 2016

prioritní osa 3: 1. března 2016

prioritní osa 4: 7. března 2016


Semináře pro žadatele

Ve dnech 30. září a 14. října 2015 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konaly regionální semináře pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Program semináře (pdf, 106 kB, 5.10.2015 12:14)

Prezentace ze seminářů pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 2094 kB, 5.10.2015 10:23)

Jaroslav Štefek, Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

Fond mikroprojektů (ppt, 1131 kB, 5.10.2015 10:30)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 468 kB, 1.10.2015 12:56)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

Životní cyklus projektu (ppt, 365 kB, 1.10.2015 12:49)

Harmonogram (ppt, 371 kB, 1.10.2015 12:49)

Projektový záměr a žádost (ppt, 399 kB, 1.10.2015 12:50)

Propagace (ppt, 440 kB, 1.10.2015 12:50)


Pozvánka ke sledování kanálu "Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL" na Youtube a fanpage "Interreg V-A CZ-PL" na Facebooku

Zveme Vás ke sledování kanálu Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL na Youtube, který je zaměřen na problematiku programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území. Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Jednotlivé díly budou věnovány:

- pravidlům programu,

- možnostem podpory,

- postupům předkládání žádostí.

Poskytneme Vám praktické rady, které budete moci využít při zpracovávání projektového záměru a projektové žádosti.

Seznámíme Vás se způsobilými výdaji. Ukážeme, jak vyplnit rozpočet projektu a přílohy k žádosti předkládané českými a polskými partnery.

Promluvíme si s příjemci, kteří již projekty v rámci programu ukončili a ukážeme výsledky jejich realizace.

Bude to právě Vaše aktivita na tomto kanálu, která bude mít významný vliv na to, co připravíme v dalších školicích materiálech. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a budete sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se k odběru tohoto kanálu na Youtube a „likujte“ rovněž naši fanpage Interreg V-A CZ-PL na Facebooku.


Youtube - Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL Przekraczamy granice Interreg V-A.

Facebook - Interreg V-A CZ-PL.


Elektronický formulář projektového záměru

Webová aplikace pro přípravu projektových záměrů je k dispozici zde.


Informační systém MS2014+

Webová aplikace pro přípravu projektových žádostí je k dispozici zde.


Newsletter

Newsletter - duben 2017 (pdf, 473 kB, 13.9.2017 12:50)

Newsletter - leden 2017 (pdf, 622 kB, 13.9.2017 12:50)

Newsletter - prosinec 2016 (pdf, 318 kB, 4.1.2017 9:09)

Newsletter - říjen 2016 (pdf, 183 kB, 19.10.2016 9:38)

Newsletter - září 2015 (pdf, 1185 kB, 16.9.2015 17:11)


Publicita programu

Youtube video.

Plakát "Překračujeme hranice" (pdf, 1706 kB, 13.9.2017 12:04)


Fotogalerie