GDPR

19. 4. 2024

Královéhradecký kraj zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Královéhradecký kraj jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Alexandra Kulhánková
Po dobu nepřítomnosti paní Mgr. Alexandry Kulhánkové od 01.08.2022 nejdéle do 31.08.2025 je pověřen zajišťováním činností pověřence pro ochranu osobních údajů Královéhradeckého kraje Mgr. Vladimír Kučera, e-mail: vkucera@khk.cz, mobil: 722 979 085.

Základní informace

Královéhradecký kraj je správcem a v některých případech též zpracovatelem osobních údajů občanů (subjektů údajů). Informační povinnost je vůči subjektům údajů plněna prostřednictvím tzv. záznamů zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách kraje.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami uvedenými v čl. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

  • ve vztahu k subjektům údajů jsou zpracovány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“)
  • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný („účelové omezení“)
  • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“)
  • přesné a v případě potřeby aktualizované („přesnost“)
  • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány („omezení uložení“)
  • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).
 

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti jejich zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů a též uplatnit další práva vycházející z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě realizace výše uvedených práv ze strany subjektu údajů je třeba zajistit náležitou identifikaci subjektu údajů, který toto právo uplatňuje. Pouze tak lze zaručit, že osobní údaje nebudou poskytnuty osobě neoprávněné.

Královéhradecký kraj odpovídá za zákonné zpracování Vašich osobních údajů. Dozor v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech

Královéhradecký kraj resp. jednotlivé odbory Krajského úřadu plní stanovenou informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), prostřednictvím níže zveřejněných záznamů zpracování osobních údajů.

Soubory ke stažení