Potřebujete pomoci se zvládnutím energetické krize?

26. 10. 2022 Autor: Lukáš Vaníček

Nevíte, na koho se obrátit? Zde naleznete jednoduchý rozcestník, jak získat pomoc a podporu v tíživé životní situaci.

Potřebujete pomoci se zvládnutím energetické krize?

Pro pomoc s orientací v systému sociální pomoci, zjištění, na jakou pomoc můžete mít nárok, pro pomoc s vyplněním žádosti o sociální dávku kontaktujte sociální pracovníky na sociálních odborech městských úřadů obcí, případně občanské poradny, které naleznete zde: Vyhledávání poskytovaných služeb (socialnisluzbykhk.cz)

Pokud vám vaše příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, včetně nákladů na energie, můžete si požádat o posouzení nároku na některou ze sociálních dávek.

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení se žádá na úřadu práce. Posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií). Další podmínky, které je třeba splnit pro nárok na výplatu dávky, vám sdělí pracovníci úřadu práce. Pokud na sociální dávku máte nárok, je vyplácená měsíčně, do doby, pokud se nezmění vaše finanční poměry. Odkaz na formulář: Příspěvek na bydlení PByd220701109 (mpsv.cz)

Dále vám může pomoci řešit situaci dávka mimořádné okamžité pomoci (dále MOP)

Tato sociální dávka může pomoci při události, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb (např. neúměrné zálohy na energie, vysoké doplatky na energie a teplo atd). Výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby. Jedná se o jednorázovou dávku, může se o ní žádat opakovaně každý měsíc. Ale součet dávek poskytnutých osobě nesmí překročit dvacetinásobek částky životního minima jednotlivce v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Odkaz na formulář: MOP jiná událost formular (mpsv.cz)

Další dávka doplňující příjem domácnosti je Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení. Odkaz na formulář: Doplatek na bydlení formular (mpsv.cz)

Další informace a formuláře v elektronické podobě najdete na níže uvedených odkazech:

Tištěné formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Žádost o dávky podávejte na kontaktním pracovišti úřadu práce, kde vám bude následně poskytnuto poradenství k vyplnění všech vašich žádostí.

Výše uvedené informace shrnuje a doplňuje vládní program pomoci „Deštník proti drahotě“. Další poradenství a formy pomoci, jak zvládnout energetickou krizi naleznete na stránkách MPSV Deštník proti drahotě | Vládní program pomoci (destnikprotidrahote.cz)