Veřejná vyhláška-oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením

9. 2. 2024 Autor: odbor dopravy a silničního hospodářství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, podal dne 01.12.2023 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a dne 07.02.2024 žádost o změnu stavby před jejím dokončením ve věci stavby:

„I/33 Dolany, oprava silnice“

obsahující stavební objekty:

SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km

SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby

(dále jen "stavba").

Údaje o místu stavebního záměru:

Obec: Dolany, katastrální území: Dolany u Jaroměře

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j. KUKHK-5737/DS/2023-3 (VA) ze dne 31.03.2023 s dobou platnosti 2 roky od nabytí právní moci. Toto povolení nabylo právní moci dne 18.04.2023. Lhůta k dokončení stavby byla stanovena podmínkou č. A4. předmětného stavebního povolení do 2 let od nabytí právní moci tohoto povolení, tzn. do 18.04.2025.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení a zastavuje se běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o urychlení“).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění platném do 31.12.2023 a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

I. v souladu s ustanovením § 112 odst. 1, ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí;

II. v souladu s ustanovením § 112 odst. 1, ve smyslu ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 6 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Více informací v příloze.

Soubory ke stažení