Usnesení -ustanovení opatrovníka

28. 11. 2023 Autor: odbor dopravy

USNESENÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

r o z h o d l

dle ust. § 32 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen správní řád), z důvodu uvedeného v ust. § 32 odst. 2) písm. e) správního řádu, ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2023 podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, Praha – Nusle, PSČ 140 00 Praha (dále i jen vyvlastnitel), o omezení spoluvlastnických práv zapsaných v katastru nemovitostí na:

  1. paní Boženu Trnkovou, bez identifikátoru, bytem Dobříš u Příbrami (podíl id 1/5)
  2. pana Petra Steinera, nar. 1942, 149 00 Praha 4 (podíl id 3/5)
  3. Státní pozemkový úřad, IČO 013127743, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha3, (podíl id. 1/5),
u pozemku p.č. 236/28, v obci a k.ú. Bílsko u Hořic, na LV 275 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, formou zřízení věcného břemene (služebnosti), dle které budou vlastníci pozemku povinni strpět realizaci a umístění: „SO 335.3 Vodovodní přípojka odpočívky Holovousy v ZE vedená pod označením 129.28v“, u liniové stavby „D 35 Úlibice - Hořice“, ve prospěch vyvlastnitele,

t a k t o

účastníkům (účastníkovi) řízení, jimiž jsou (je) osoby (osoba), které nabydou spoluvlastnická práva

zapsaná v katastru nemovitostí na paní Boženu Trnkovou, bez identifikátoru, bytem Dobříš u Příbrami, o velikosti podílu id 1/5, u pozemkup.č. 236/28, v obci a k.ú. Bílsko u Hořic, na LV 275 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, se ustanovuje opatrovník – MěstoDobříš, IČO 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení