Rozhodnutí - zamítnutí odvolání

28. 11. 2023 Autor: odbor dopravy

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále i jen „KÚ KHK“), jako příslušný odvolací orgán podle ust. § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) rozhodldle ust. § 90 odst. 5)správního řádu o odvolánípana Ing. Ondřeje Čápa, Voráčovská 581/6, Praha 4, PSČ 147 00 proti usnesení Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (dále i jen „MÚ RnK“) ze dne 21.08.2023, čj. OVŽP/43062/23-5141/23/Hol ze dne 21.08.2023, kterým bylo přerušenosprávní řízenío odstranění stavby „Oprava místní komunikace – ulice Fabrika v Potštejně“, na pozemcích parc.č. 970/37, 970/32, 971/1, 144/1, 1165, st. 28, 1164 a 970/28 v k. ú. a obci Potštejn (dále bez uvádění tohoto k.ú. a obce), takto:

odvolání se zamítá a odvoláním napadené usnesení se potvrzuje.

Více informací v přílohách

Soubory ke stažení