Jak získat příspěvek na bydlení nebo čerpat úsporný tarif - přinášíme užitečné informace

2. 1. 2023 Autor: Lukáš Vaníček

Víte, co je to příspěvek na bydlení a máte na něj nárok? Kdy dojde k zastropování cen energií a co to pro mne bude znamenat? Co musíte udělat, abyste mohli čerpat úsporný tarif? Jaký je postup při změně dodavatele energií a jak zjistíte, zda jsou podmínky výhodné? Jaké dotace je možné čerpat za účelem snižování energetické náročnosti domácnosti? Na všechny tyto otázky přinášíme odpovědi.

Co je to příspěvek na bydlení a mám na něj nárok?

Nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022 má každá domácnost, jejíž náklady na bydlení (skládající se z nájemného, výdajů na energie nebo pevná paliva, vodné a stočné, odvoz komunálního odpadu apod.) jsou vyšší než 30 % z jejích čistých příjmů (35 % v případě hl. m. Prahy). Nárok na tuto dávku mají i majitelé nemovitostí nebo bytoví družstevníci, kterým se vypočítává státem stanovená náhrada – takzvané srovnatelné náklady.

V praxi příspěvek na bydlení funguje takovým způsobem, že pokud vaše náklady na bydlení přesáhnou výše uvedených 30 % z celkových čistých příjmů domácnosti, tak rozdíl mezi skutečnými náklady a těmito 30 % doplácí stát prostřednictvím tohoto příspěvku. Současně se však stanovují tzv. normativní náklady na bydlení, které říkají, jak vysoké náklady by domácnosti o určitém počtu členů žijící v obci o určité velikosti měly mít. Ty se využívají k tomu, aby náklady domácností nebyly nadsazené. Pokud chcete zjistit, zda máte na příspěvek nárok, můžete si nárok ověřit prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni.

Náklady na bydlení a příjmy rodiny se prokazují jednou za půl roku. O tento příspěvek můžete zažádat až 3 měsíce zpětně. Průměrná výše příspěvku je v roce 2022 přibližně 4 100 Kč měsíčně. Žádost o příspěvek můžete podat na nejbližší pobočce Úřadu práce nebo elektronicky, a to skrze následující odkaz: https://www.destnikprotidrahote.cz/bydleni/prispevek-na-bydleni/.

Kdy dojde k zastropování cen energií a co to pro mne bude znamenat?

Zastropování cen energií bude platit po celý rok 2023 (nahradí současný úsporný tarif). V zálohách za energie by se toto opatření mělo projevit již během listopadu tohoto roku. V říjnu vláda svým nařízením určila rozsah odběru, na který se bude cenový strop vztahovat, ale i kategorie odběratelů, jichž se bude cenový strop týkat. Maximální ceny energie a plynu budou zastropovány pro domácnosti, podnikatele (malé a střední podniky), samosprávy nebo provozovatele veřejných služeb (školy, zdravotnická a sociální zařízení apod.). Zastropování se dále bude týkat i obecních společností bez průmyslové a obchodní povahy (např. technické služby, podniky městské hromadné dopravy nebo kulturní centra) nebo některých sportovních organizací. Důležité je dodat, že toto opatření nebude zaměřené jen na rostoucí se ceny za elektrickou energii, na kterou cílil úsporný tarif, ale i na plyn. Cenový strop tak bude platit mj. na plyn, který je v domovních kotelnách.

Cenový strop vláda stanovila novelou energetického zákona, a to na 6,05 kč/kWh s DPH za silovou elektřinu a na 3,03 kč/kWh za plyn pro maloodběratele. Domácnosti nebo malé a střední podniky odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí budou mít zastropováno 100 % své spotřeby. V případě napojení malých a středních podniků na vysoké a velmi vysoké napětí bude cenový strop stanoven na 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let. V případě plynu dojde k zastropování celé spotřeby pro všechny domácnosti a malé a střední podniky s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování ceny plynu bude dále platit i pro malé a střední podniky s ročním odběrem do 4 200 MWh, ale pouze na 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Co musím udělat, abych mohl/a čerpat úsporný tarif?

Úsporný tarif je automatickým nástrojem cíleným ke krytí nákladů za odebíranou energii (není nutné o něj žádat), a měl by se vám projevit ve fakturách od října tohoto roku. Na pomoc má nárok každá domácnost, která je odběratelem plynu, elektřiny nebo tepla, přičemž nezáleží na tom, zda je domácnost vytápěna pomocí domovní kotelny či dodávaným teplem z centrální teplárny. Každá domácnost si může tuto podporu zkontrolovat ve svém vyúčtování. Podnikatelů se toto opatření netýká (mohou si jen požádat o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje) a musející si počkat na zastropování cen energií, které vstoupí v účinnost od 1. 1. 2023.

Domácnosti s distribuční sazbou D01d (malé objekty – zejména chalupy), D02d (běžná domácnost) nebo D25d získají příspěvek 3 500 Kč. Domácnosti s distribuční sazbou D26d, D35d, D45d, D56d a D57d získají příspěvek 2 000 Kč.

Jaký je postup při změně dodavatele energií a jak zjistím, zda jsou podmínky výhodné?

Změna dodavatele elektřiny je standardně jednoduchý administrativní krok, se kterým vám vždy dopomůže dodavatel, ke kterému chcete přejít. Je však nutné dbát zvýšené obezřetnosti k jistým úkonům tak, abyste se vyhnuli zbytečným problémům (například sankcím). Při změně dodavatele je vždy prvním krokem si nejprve důsledně pročíst smlouvu se stávajícím dodavatelem energií (např. do kdy platí, jakým způsobem a s jakou lhůtou ji lze vypovědět apod.). Změna dodavatele pak fakticky probíhá vypovězením aktuální platné smlouvy a podepsáním smlouvy nové. Proces přechodu od stávajícího k novému dodavateli (viz dříve) si můžete významně ulehčit udělením plné moci k přepisu novému dodavateli, neboť o administrativu spojenou s přechodem se pak postará za vás. Vždy byste však měli být obezřetní a volit si pouze trhem ověřené dodavatele.

Při výběru nového dodavatele je potřeba zohlednit dobu trvání smlouvy – zdali se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou. V případě smlouvy na dobu určitou je nutné si vždy pohlídat, kolik měsíců předem lze podat výpověď smlouvy, aby nedošlo k jejímu automatickému prodloužení. Důležité je věnovat pozornost rovněž obchodním podmínkám (např. výpovědním lhůtám, sankcím za předčasné ukončení smlouvy a dalším poplatkům). Dodavatele není vhodné vybírat jen na základě ceny (byť je samozřejmě klíčová), ale i s ohledem na reference a ekonomickou stabilitu dodavatele. Nedávný pád několika dodavatelů ukázal, že je mnohdy lepší upřednostnit zavedené tradiční společnosti, a to i přes mírně vyšší ceny.

Za účelem srovnání cenových nabídek dodavatelů energií bylo vždy možné využívat srovnávací elektronický nástroj Energetického regulačního úřadu. Srovnávač je aktuálně mimo provoz, a to vlivem příliš častých změn cen, které způsobovaly jeho neaktuálnost. Obnova tohoto zaručeného nástroje je plánována na polovinu roku 2023. Využít tak aktuálně můžete jen četných neveřejných nástrojů, u kterých však není garantováno, že budou nestranné nebo že budou obsahovat nabídky od všech dodavatelů. Informace si proto prosím ověřujte z různých zdrojů, popř. využijte energetickou infolinku Královéhradeckého kraje (+420 607 045 689), poradíme vám.

Jaké dotace je možné čerpat za účelem snižování energetické náročnosti domácnosti?

Největší balíček dotací pro domácnosti aktuálně nabízí program Nová zelená úsporám, jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí, a to skrze Státní fond životního prostředí ČR. O dotace je možné žádat výhradně elektronicky. Nejprve je však nutné se registrovat do Agendového informačního systémů SFŽP. Bližší informace, jak postupovat při žádosti o dotaci lze získat v následujícím odkazu: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/.

Aktuálně mohou domácnosti žádat o příspěvek na zateplování obvodových stěn, stropů, podlah, ale i oken či dveří. Podpora je dále mířena na instalaci fotovoltaických elektráren nebo na výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu. Podporovány jsou rovněž systémy na zachytávání dešťové vody či opatření a systémy pro využití tepla z vody odpadní. Z fondu lze rovněž získat příspěvek tzv. řízené větrání s rekuperací, které je alternativou ke klasickému větrání, při kterém se netvoří tepelné ztráty.

V rámci programu je dále možné žádat o dotaci na výstavbu nebo nákup rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (do výše až 500 tis. Kč). Výše dotace u výše jmenovaných podporovaných aktivit se liší s ohledem na opatření, které chcete realizovat, nicméně průměrná podpora se pohybuje řádově okolo 200 tis. Kč (např. na zateplení stávajících rodinných domů je možné žádat až 650 tis. Kč).

Jakým způsobem mohu změnit výši nastavených záloh za energie?

Každý dodavatel nastavuje výši záloh podle svých interních propočtů (spotřeba v minulých letech, přeplatky/nedoplatky a rostoucí cena elektřiny). Výše záloh musí odpovídat nejvýše důvodně očekávané spotřebě. Zálohy tak nesmí být příliš nízké ani příliš vysoké. Pro orientační výpočet lze využít kalkulátoru i návodu Energetického regulačního úřadu:

Spotřebitelé si mohou zálohy upravovat v určitých mezích, jelikož dodavatel obvykle specifikuje nejnižší možnou hranici pro nastavení výše zálohy. Změnu výše záloh mohou spotřebitelé obvykle provádět online v zákaznických účtech, telefonicky prostřednictvím zákaznických servisů, písemně či osobně na pobočce. V případě nespokojenosti s nastavenou výší zálohy se spotřebitelé mohou obrátit přímo na dodavatele a nastavení záloh reklamovat. V případě složitějších dotazů a nespokojenosti s dodavatelem se spotřebitelé mohou obrátit pro pomoc na Energetický regulační úřad.

K čemu je dobrá fixace ceny energií u dodavatele a na jak dlouho se fixace vyplatí?

Fixace cen je vhodná především pro ty spotřebitele, kteří preferují stabilitu. Výhodná je zejména v období nízkých cen. V tomto období se však ceny energií (elektřiny a zemního plynu) pohybují na úrovni dlouhodobých maxim, proto není doporučováno si za aktuální situace fixovat cenu na několik let dopředu. Minulé události ukázaly, že cenu energií za aktuální situace nelze z objektivních důvodů spolehlivě předvídat, nelze tak vyloučit, že ceny po zrušení cenového stropu opět porostou, popř. jaké úrovně dosáhnou.

Za účelem srovnání cenových nabídek dodavatelů energií je doporučováno od poloviny roku 2023 opět využívat ověřeného elektronického nástroje Energetického regulačního úřadu (https://www.eru.cz/srovnani-nabidek-elektriny). Srovnávač je aktuálně mimo provoz, a to vlivem příliš častých změn cen, které způsobovaly jeho neaktuálnost.

Jaké jsou další možnosti veřejné podpory, když už čerpám příspěvek na bydlení?

V současnosti existují další dva funkční nástroje, které vám mohou pomoci, a to dávky v hmotné nouzi, resp. doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Doplatek na bydlení je vyplácen tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nedosahují ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Na podporu má žadatel nárok, pokud příjem jeho a společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí je nižší než částka živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí (aby byla schopna zajistit základní životní potřeby).

Druhou dávkou je mimořádná okamžitá pomoc, která představuje jednorázový nástroj na řešení akutní hmotné nouze. Je určena na úhradu nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména s úhradou odůvodněných nákladů na bydlení. Pracovníci Úřadu práce ČR stejně jako v případě dříve uvedené dávky následně posuzují příjmy okruhu společně posuzovaných osob. V odůvodněných případech může být osoba posuzována i bez společně posuzovaných osob. Tato dávka se poskytuje na krytí výdajů, na které již žadateli o dávku nezbylo a jsou nezbytné – např. doplacení nájmu, pořízení zimního oblečení apod. Výše dávky se stanoví až do výše požadovaného nákladu s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby, popř. okruhu společně posuzovaných osob.

Žádost o doplatek na bydlení i o mimořádnou okamžitou pomoc se podává na místně příslušném Úřadu práce ČR či elektronicky. Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře. Více naleznete na následujících odkazech:

Jaké dotace je možné čerpat za účelem snižování energetické náročnosti ve firmě nebo při podnikání?

Až do konce listopadu 2023 je možné podávat žádosti do „Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost“ ve výzvě „Úspory energie“. Žádosti mohou podávat malé, střední i velké podniky nebo subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem. Výše podpory se pohybuje od 500 tis. Kč do 200 mil. Kč. V případě více projektů nesmí být projekt uměle rozdělen tím způsobem, aby byla překročena maximální výše dotace na podnik nebo na investiční projekt.

Podporované aktivity:

  • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
  • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
  • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
  • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti (bateriových systémů).
  • Využití odpadní energie.
  • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nová zařízení, která musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
  • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
  • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.
Bližší informace jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/2022/8/Uspory-energie---vyzva-I.pdf

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií?

Prvním krokem je zjistit, jakou smlouvu máte s dodavatelem energií uzavřenou (zejména, zda se jedná o smlouvu uzavřenou dobu určitou, nebo na dobu neurčitou). Smlouvu uzavřenou s dodavatelem přes zprostředkovatele může spotřebitel vypovědět od okamžiku podpisu smlouvy s dodavatelem až do 15. dne po zahájení dodávek. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, jsou dodavatelé povinni uvádět ve vyúčtování datum ukončení smlouvy. Rovněž je stanoven termín, kdy spotřebitel může podat dodavateli oznámení nesouhlasu s prodloužením smlouvy, a to do 20. dne před vypršením smlouvy. Smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoliv, po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty může spotřebitel přejít k novém dodavateli.

V obou případech pomáhá při změně dodavatele s vyřízením výpovědi vždy nový dodavatel, proto se na něj obraťte, proces odstoupení a přechodu vám velmi usnadní. Je-li smlouva vypovězena v rozporu se smluvními podmínkami (například předčasně), hrozí vám riziko smluvních sankcí.

Na zvláštní podporu pak mají nárok senioři a nízkopříjmové domácnosti, které mohou na výměnu neekologických zdrojů tepla získat dotaci až ve výši 95 %, a to v rámci tzv. kotlíkových dotací. Tato podpora není součástí výše uvedeného programu a je nutné si o ni zažádat na krajském úřadě (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové). Více informací o tomto typu podpory naleznete na následujícím odkazu: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/.